<<< เว็บสอนร้องเพลงออนไลน์สด แห่งแรกและแห่งเดียว.. สอนโดยครูแอร์ ผู้มากด้วยประสบการณ์การสอนขับร้องและลีลาโดยตรง กว่า 24ปี และ อดีตผู้ฝึกสอนศิลปิน-นักร้องดังมากมาย >>>
 
 
  สอนร้องเพลง, เรียนร้องเพลง, โรงเรียนสอนร้องเพลง, วิธีร้องเพลง, af6, โรงเรียนสอนร้องเพลง, ครูสอนร้องเพลง ค่าเรียนร้องเพลง


ร้องเพลง   ชื่อสมาชิก: รหัสผ่าน: ++ ลงทะเบียนเรียนร้องเพลง
++ ค่าเรียนร้องเพลง
สอนดนตรี เต้น การแสดง
นักร้อง
 
 

การประกวดร้องเพลงถ้วยพระราชทาน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2553
KPN AWARD THAILAND SINGING CONTEST 2010


  kpn

กติกาและระเบียบการ

1. วัตถุประสงค์

  1.1 เพื่อส่งเสริมการแสดงออก ความสามารถของเยาวชนในการขับร้องและการแสดงออกบนเวทีในเชิงสร้างสรรค์
  1.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการขับร้องและการแสดงออก ของเยาวชนไทยสู่ระดับสากล
  1.3 เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจดนตรี ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


2. หลักเกณฑ์การรับสมัคร
  2.1 สมัครได้เฉพาะนักร้องเดี่ยวเท่านั้น
  2.2 ผู้สมัครจะต้องร้องเพลง ประเภทเพลงไทยสากล หรือ ประเภทเพลงสากล เพียง 1 เพลง (เพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้) โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   - ผู้สมัครสามารถเลือกร้องเพลงได้อิสระ ตามความถนัดของตนเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้จัดหาดนตรีประกอบ (Backing Track) ในเพลงที่เลือกร้องมาด้วยตนเอง
   - ผู้สมัครสามารถเลือกร้องเพลงในบันไดเสียงที่เข้ากับตนเอง ไม่ต้องคำนึงถึงเพลงต้นแบบว่าเป็นนักร้องชายหรือหญิง และไม่ประสงค์ให้ผู้สมัครลอกเลียนเสียงหรือวิธีการร้องเพลงของนักร้องต้นแบบ คณะกรรมการจะพิจารณาวิธีการร้องของผู้สมัคร โดยใช้ความสามารถในการร้องที่เป็นตัวของตัวเองเป็นหลัก
   - เพลงที่ผู้สมัครเลือกร้อง จะต้องเป็นเพลงที่ได้รับการนำมาบันทึกเสียงเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป
   - เพลงที่ผู้สมัครเลือกร้องทุกเพลงจะต้องไม่เป็นเพลงที่มีคำร้อง ทำนอง ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ


3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  3.1 มีอายุระหว่าง 17- 28 ปี หรือผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2525 - 2536
  3.2 ณ วันที่เปิดรับสมัคร จนถึงวันประกาศผลการประกวด ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญารับจ้าง หรือผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ อันได้แก่ การบันทึกแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ แสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ วิทยุ และการแสดงบนเวทีหรือโฆษณา สินค้าใด ๆ นับจากวันที่เปิดรับสมัคร
  3.3 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ ไม่เป็นคนพิการและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
  3.4 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นนักร้องที่ดี
  3.5 ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงตลอดระยะเวลาการประกวดฯ
  **หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น คณะกรรมการการจัดการประกวด จะตัดสิทธิ์การประกวดของผู้สมัครทันที**4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
  4.1 กรณี สมัครทางไปรษณีย์
   4.1.1 กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ โดยแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
    - รูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป และรูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป (รูปสีเท่านั้น)
    - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
    - ลายเซ็นยินยอมในใบสมัครของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
   4.1.2 บันทึกเสียง ลงบนแผ่น CD เท่านั้น จำนวน 1 แผ่น โดยบันทึกเสียง ดังนี้
    - Track ที่ 1 บันทึกเสียงร้องของผู้สมัคร โดยร้องกับเสียงดนตรีประกอบ (Backing Track)
    - Track ที่ 2 ดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่ผู้สมัครเลือกนำมาร้อง
   4.1.3 ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ-นามสกุล และชื่อเพลง ลงบนแผ่น CD ให้ชัดเจน
   4.1.4 แนบเนื้อเพลงที่ผู้สมัครนำมาร้อง พร้อมด้วย ชื่อ-นามสกุล ของผู้แต่งคำร้องและทำนองมาพร้อมกับใบสมัคร
   ** คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนแผ่น CD และเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ**

  4.2 กรณี สมัครด้วยตนเอง (Audition)
   4.2.1 กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ โดยแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
    - รูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป และรูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป (รูปสีเท่านั้น)
    - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
    - ลายเซ็นยินยอมในใบสมัครของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
   4.2.2 นำแผ่น CD ดนตรีประกอบ (Backing Track) จำนวน 1 แผ่น มาร้อง Audition ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กองประกวดกำหนดไว้
   4.2.3 ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ-นามสกุล และชื่อเพลง ลงบนแผ่น CD ให้ชัดเจน
   4.2.4 แนบเนื้อเพลงที่ผู้สมัครนำมาร้อง พร้อมด้วย ชื่อ-นามสกุล ของผู้แต่งคำร้องและทำนอง มาพร้อมกับใบสมัคร
   ** คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนแผ่น CD และเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ**


5. การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 กรกฎาคม –13 กันยายน 2552
  5.1 ผู้สมัครขอรับระเบียบการและใบสมัคร ฟรีได้ที่
  5.2 กรณี ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารมาที่
  ฝ่ายรับสมัคร เคพีเอ็น อวอร์ด 2010
  บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด
  เลขที่ 719 ชั้น 18 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์
  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


  ***การรับใบสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ 13 กันยายน 2552 เป็นวันรับสมัครวันสุดท้าย***

  5.3 กรณี ส่งใบสมัครด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสารได้ที่
   • บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด เลขที่ 719 ชั้น 18 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.” เบอร์โทรศัพท์ 0-2717-0222

   • สถาบันดนตรีเคพีเอ็น ทองหล่อ เลขที่ 323 อาคาร J AVENUE ชั้น 3 ซอยทองหล่อ 15 ถนนสุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2712-8666 ทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น.

   • สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สยามสแควร์ เลขที่ 392 /25-26 ซอยสยามสแควร์ 5 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2658-4455 ทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น.

   • สถาบันดนตรีเคพีเอ็น ปิยรมย์ อาคารปิยรมย์ปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 3079/25 ซอยปิยบุตร
   ถนนสุขุมวิท 101/1 พระโขนง กรุงเทพฯ โทร. 0-2741-8290 ทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น.

   • สถาบันดนตรีเคพีเอ็น เชียงใหม่ เลขที่5/1-2 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
   จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-279-899 ทุกวัน เวลา 10.00 – 18.00 น.

   • สถาบันดนตรีเคพีเอ็น ขอนแก่น เลขที่ 680/19-20 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-223-111 ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (หยุดทำการวันจันทร์)
  5.4 กรณี Audition สด
  ทางกองประกวดได้เปิดให้มีการออดิชั่นสดทั้ง 4 ภาค ดังต่อไปนี้

   • ขอนแก่น 22-23 สิงหาคม 2552 (สถานที่และเวลา จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้)
   • เชียงใหม่ 29-30 สิงหาคม 2552 (สถานที่และเวลา จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้)
   • หาดใหญ่ 5-6 กันยายน 2552 (สถานที่และเวลา จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้)
   • กรุงเทพฯ 12-13 กันยายน 2552 เวลา 10.00 - 17.00 ณ. สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สยามสแควร์
   เลขที่ 392 /25-26 ซอยสยามสแควร์ 5 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2658-4455

  6. เกณฑ์การพิจารณา
   6.1 รอบคัดเลือก (จาก CD และ Audition สด)
   โดย คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะน้ำเสียง ภาษา และจังหวะจาก CD บันทึกเสียงร้องและเทปบันทึกภาพการ Audition สด ของผู้สมัคร โดยจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเหลือเพียง 80 คน

   6.2 รอบคัดเลือก 1 (จาก 80 คน คัดเหลือ 40 คน)
   ผู้ เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 80 คน จะต้องขับร้องเพลงที่ใช้ในรอบ CD และ Audition สด โดยใช้ดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่ผู้สมัครบันทึกมาใน CD ที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเหลือ 40 คน

   6.3 รอบคัดเลือก 2 (จาก 40 คน คัดเหลือ 20 คน)
   ผู้ เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน ซึ่งจะต้องเลือกเพลงไม่ซ้ำกับเพลงที่ผู้สมัครเลือกร้องในรอบคัดเลือกที่ผ่าน มา โดยผู้เข้าประกวดจัดหา Backing Track มาเอง ในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดจะร้องกับดนตรีประกอบ (Backing Track) ต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน

   6.4 รอบคัดเลือก 3 (จาก 20 คน คัดเหลือ 10 คน)
   ผู้ เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คน จะต้องขับร้องเพลง 2 เพลง คือ ประเภทเพลงไทยสากล 1 เพลง และ ประเภทเพลงสากล 1 เพลง และจะต้องเลือกเพลงไม่ซ้ำกับเพลงที่ผู้สมัครเลือกร้องในรอบที่ผ่านมา โดยผู้เข้าประกวดจัดหา Backing Track มาเอง ในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดจะร้องกับดนตรีประกอบ (Backing Track) ต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 10 คน

    หมายเหตุ
    • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คน จะต้องเซ็นสัญญาและอยู่ในความดูแลควบคุมของ บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มเคพีเอ็น) เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่การประกวดคัดเหลือ 10 คนสุดท้ายเสร็จสิ้น
    • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง10 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม KPN Music Camp หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องสละสิทธิ์ออกจากการประกวด โดยคณะกรรมการจัดงานจะนำผู้เข้าประกวดที่มีชื่อสำรองขึ้นมาแทนที่


   6.5 รอบชิงชนะเลิศ
   6.5.1 ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คน จะต้องโชว์ความสามารถในประเภทเพลงไทยสากล หรือ ประเภทเพลงสากล ตามแนวคิดหลัก (Theme) ที่ทางกองประกวดกำหนดไว้ โดยเพลงที่นำร้องในรอบนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับเพลงในรอบที่ผ่านๆ มา และขับร้องกับวงดนตรี
   6.5.2 ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คน จะต้องเลือกร้องเพลงตามความถนัด ในประเภทเพลงไทย 1 เพลง และประเภทเพลง
   สากล 1 เพลง ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับเพลงที่ผู้เข้าประกวดเลือกร้องในรอบที่ผ่านๆ มา โดยขับร้องกับวงดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการ
   6.5.3 การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ผู้เข้าประกวด สามารถเลือกร้องตามที่ตนเองถนัด ซึ่งมีความยาวไม่เกิน
   7 นาที เพลงที่ใช้จะต้องไม่ซ้ำกับเพลงในรอบที่ผ่านๆ มา ซึ่งขับร้องกับวงดนตรี โดยไม่มีคอรัส ต่อหน้าคณะกรรมการ และจะตัดสินเลือกผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง นักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2

   หมายเหตุ
    • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
    • ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเดินทาง ที่พัก และอาหารด้วยตนเอง
    • คำสั่ง และหรือมติใดๆของการประกวดฯ ตลอดจนการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
    • ทางกองประกวดฯ และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หรือคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือข้อกำหนดตลอดจนวิธีปฏิบัติใดๆ เพิ่มเติมโดยการประกาศทางเว็บไซด์ http://www.kpnaward.com หรือ http://www.kpnmusic.com ซึ่งถือว่าผู้ประกวดทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ประกาศ
    • นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อกองประกวดฯ จนถึงวันประกาศผล หากผู้เข้าประกวด หรือผู้เกี่ยวข้องประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง หรือต่อกองประกวดฯ ทางกองประกวดฯ และคณะกรรมการมีสิทธิ์จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันที
    • ผู้เข้าประกวดที่สละสิทธิ์จากการประกวดฯ จะต้องคืนรางวัลที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบ
    • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน 10 คน จะต้องเซ็นสัญญา และอยู่ในความดูแลควบคุมของ บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มเคพีเอ็น) เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่การประกวดคัดเหลือ 10 คนสุดท้ายเสร็จสิ้น
  7. กำหนดการ

   • 15 ก.ค. 52...............เปิดรับสมัคร
   • 22 ก.ค.-23 ส.ค. 52.......Audition สด ขอนแก่น
   • 29-30 ส.ค. 52..........Audition สด เชียงใหม่
   • 5-6 ก.ย. 52.............Audition สด ภาคใต้
   • 12-13 ก.ย. 52..........Audition สด กรุงเทพฯ
   • 13 ก.ย. 52 ................ปิดรับสมัคร
   • 10 ก.ย. 52................ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 80 คน ทาง http://www.kpnaward.com
   • 19 – 20 ก.ย. 52..........ปฐมนิเทศผู้ผ่านเข้ารอบ 80 คน ,ประกวดรอบคัดเลือก 1 (80 คนคัดเหลือ 40 คน)
   • 22 ก.ย. 52...............ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 40 คน
   • 6 ต.ค.52 ..................การประกวดรอบคัดเลือก 2 (40 คนคัดเหลือ 20 คน ),ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน
   • 13 ต.ค. 52................การประกวดรอบคัดเลือก 3 (20 คนคัดเหลือ 10 คน ), ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คน
   • 3-6 พ.ย. 52...............KPN Music Camp,การประชุมแจ้งเพลงรอบชิงชนะเลิศ
   • 26 ธ.ค. 52.................Performance – Theme 1
   • 2 ม.ค. 53..................Performance – Theme 2
   • 9 ม.ค. 53..................Performance – Theme 3
   • 16 ม.ค. 53.................Performance – Theme 4
   • 23 ม.ค. 53.................Performance – Theme 5
   • 30 ม.ค. 53.................Performance – Theme 6
   • 6 ก.พ. 53..................การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

   **หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยขึ้นอยู่ทางกองประกวดเป็นผู้กำหนด  8. รางวัล

   •รางวัลนักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทย
   ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   •รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
   ถ้วยรางวัลเกียรติยศ KPN AWARD

   •รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
   ถ้วยรางวัลเกียรติยศ KPN AWARD
   •รางวัลชมเชย 2 รางวัล
   โล่รางวัลเกียรติยศ KPN AWARD

   หมายเหตุ
    - ของรางวัลในแต่ละรอบที่ผู้สมัครได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
    - ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานเพื่อรับรางวัลตามที่คณะ กรรมการจัดการประกวด กำหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ตามกฎหมาย
 

KruAir.com

>>ข่าวการประกวดร้องเพลง, ประกวดเต้น, ออดิชั่น, กิจกรรมต่างๆ


>> อัพเดท งการบันเทิง

รวมข่าวจากหน้าแรก

เรียนร้องเพลงจริงๆแล้วง่ายหรือยาก
คำถามนี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่นักเรียนใหม่ๆเข้ามาเรียนกับครู เพราะนึกว่า “เรียนร้องเพลงก็แค่อยากร้องเพลงให้เพราะขึ้น มันก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรยาก
เรียนร้องเพลงยังไงให้มีความสุข
นักเรียนที่เข้ามาเรียนร้องเพลงกับครูหลายๆคนมักจะคิดว่า  การเรียนร้องเพลงก็แค่มาเรียนร้องออกเสียงให้ตรงโน้ต  แล้วก็ร้องไม่คล่อมจังหวะแค่นั้นก็จบ  แต่เปล่าเลยการเรียนร้องเพลง ถ้าจะร้องให้ได้ดี ..
>> เรื่องเกิดจาก..จะสอนผมได้มั๊ยครับ..?
 พอดีว่าในหน้าเว็บบอร์ดของเราได้มีน้องคนหนึ่ง ได้มาตั้งคำถามใว้ และครูคิดว่ามันเป็นคำถามที่น่าจะยกเอามาเป็นเรื่องเล่าและเป็นกรณีศึกษาเล็กๆได้อีกกรณีหนึ่ง สำหรับผู้ที่คิดจะเรียนร้องเพลง หรือกำลังเรียนร้องเพลงอยู่..
>> พร้อมก่อนดีกว่ามั๊ย..
หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้อง อยากเด่น อยากดัง อยากมีชื่อเสียง เพราะถ้าไปถึงจุดนั้นได้ นั่นหมายถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกำลังจะเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เงินทอง หรือแม้แต่ฐานะทางสังคม..
>> 5 อย่า..ที่ควรทำ..!!!
จะว่าไปแล้ว เทคนิคการร้องเพลงเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนัก แต่ละอย่างก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราที่จะทำ จากประสบการณ์การสอนของครูนะ เวลาครูอธิบายในแต่ละหัวข้อ แล้วลองให้ปฏิบัติ..
>> คาถา เพื่อให้ได้ชัยชนะ (สำหรับนักร้อง)
หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้อง ศิลปิน ดาราที่มีชื่อเสียง มีผลงานออกสู่สายตาประชาชน แต่คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นความจริงขึ้นมา และคุณเคยลองถามตัวเองแล้วหรือยังว่า ...
>> เส้นทางฝันนั้นง่ายจริงหรือ..?
ถ้าพูดถึงอาชีพนักร้อง ก็คงจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ใครๆก็ใฝ่ฝันกัน ( เมื่อก่อนครูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันถึงอาชีพนี้เหมือนกันนะ) แต่จะมีใครรูบ้างไม๊ว่า กว่าจะได้เป็นนักร้อง...เอาแค่มีผลงานออกมาสู่สายตาประชาชนทั่วไปซักอัลบั้มนึง...
>> ได้อะไรจากการเรียนร้องเพลงออนไลน์..?
การเรียนร้องเพลงในลักษณะออนไลน์ หรือ E-Learnningนั้น จะไห้ได้ผลเทียบเท่ากับการเรียนกับครูผู้สอนโดยตรงเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้  เพราะการเรียนออนไลน์เป็นเพียงช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง ที่เป็นทางเลือกให้กับ ...ฟังเพลงฮิต

เพลง: มือที่สาม
ศิลปิน: ปุยฝ้าย AF4
อัลบั้ม:

ฟังเพลง+เนื้อเพลง
เพลง: แสงและเงา
ศิลปิน: แก้ม เดอะสตาร์
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร บาดาลใจ

ฟังเพลง+เนื้อเพลง
เพลง: หยุดความคิดไม่ได้
ศิลปิน: เบล สุรพล
อัลบั้ม: Sleepless Socity 3

ฟังเพลง+เนื้อเพลง
เพลง: ฝัน
ศิลปิน: Slotmachine
อัลบั้ม:

ฟังเพลง+เนื้อเพลง


..MV เพลงดังในอดีต..>> เรียนร้องเพลงออนไลน์
arrow
เกี่ยวกับkruair.com
ประวัติครูสอนร้องเพลง
ห้องสอนร้องเพลง (VR)
ตารางเรียนร้องเพลง (VR)
ค่าเรียนร้องเพลงออนไลน์
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ข้อควรทราบ(Online)
ทดสอบการเรียน(Online)
สอนเต้น
สอนการแสดง
แฟรนไชส์ Franchise
................................
- แผนที่สู่ห้องสอนร้องเพลง
เนื้อเพลง
บทความ
Updateข่าวศิลปิน
ดาวดวงเด่น
 

Bookmark and Share

 
 
เว็บไซด์นี้เหมาะสำหรับ
Internet Exproler v.6
ความละเอียดที่ 1024 X 768
 
 


Kruair Radio Toobar
ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่
arrow คลิ๊ก..ดาวน์โหลด KruAir.com Toolbar

Follow KruAir on twitter
qr code
 
 แฟรนไชส์ห้องสอนร้องเพลง Voive Room (Franchise)
 
 
วิธีการเรียนร้องเพลงออนไลน์คลิ๊กดูวิธีการเรียน-การสอนร้องเพลง

Google+

 
60/12 ม.เพลินวิภา ถ.รามอินทรา40 แยก33 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel.08-4143-4423 Fax.0-2510-7970 , e-mail: kruair@hotmail.com
 
 
@ 2007 Kru Air Music Studio Co.,Ltd. All Rights Reserved .

หน้าแรกครูแอร์สอนร้องเพลง